” Wij ontwikkelen maatwerk, web based,
back office- en middleware applicaties. “

Privacy voorwaarden

Introductie

Dit zijn de privacy voorwaarden die van toepassing zijn op de verwerking van persoonsgegevens door Isset B.V. (hierna: ‘wij’).

Kernpunten van ons privacy beleid

Wij verzamelen het liefst zo min mogelijk identificeerbare gegevens van je. Toch is het soms nodig om extra informatie op te slaan. Meestal gaat het om (technische) gegevens om achteraf zo goed mogelijk ondersteuning te kunnen bieden. Isset B.V. behandelt je gegevens zorgvuldig en zorgt ervoor dat je privacy gewaarborgd blijft.

Onze belangrijkste privacy doelstellingen:
1. Je persoonlijke gegevens beschermen we alsof het die van onszelf zijn.
2. Je persoonlijke gegevens gebruiken we alleen voor de in deze privacyverklaring omschreven doeleinden.
3. Wij bewaren je gegevens niet langer dan noodzakelijk is.
4. Je persoonlijke gegevens delen we alleen indien dat noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst.

Welke persoonsgegevens verwerkt Isset B.V.?
Om jouw overeenkomst die je met ons aangaat uit te voeren, hebben we de volgende persoonsgegevens van je nodig.

Naam en adres en bedrijfsgegevens
Deze gegevens gebruiken wij om contact met je op te nemen en voor onze (financiele) administratie.

E-mailadres
We bewaren je e-mailadres zodat het mogelijk is om contact met je op te nemen. Daarnaast gebruiken we deze gegevens voor het sturen van nieuws over belangrijke ontwikkelingen en updates.

Telefoonnummer
Vanzelfsprekend gebruiken wij deze om contact met je op te nemen voor overleg in welke vorm dan ook. Daarnaast kan het zijn dat we je SMS/App berichten sturen om je op de hoogte te houden of om in te loggen via tweetraps authenticatie.

Inloggegevens en klantnummer
Je inloggegevens bewaren we om de toegang tot je account te beveiligen. Ook maken we een uniek klantennummer aan waarmee we je sneller kunnen helpen.

IP-adres
Je IP-adres bewaren we om je een overzicht te kunnen geven vanaf welk IP-adres ingelogd is op je account of wijzigingen zijn doorgevoerd. Dit adres wordt ook gebruikt om jouw account beter te beschermen tegen ongeoorloofde toegang vanaf andere locaties.

Betaalgegevens
We slaan betaalgegevens zoals je rekeningnummer en je naam als rekeninghouder voor onze boedkhouding. Voor de verwerking van je betalingen zetten we ook andere partijen in, zoals creditcardmaatschappijen.

Andere gegevens die Isset B.V. verwerkt
We verzamelen ook enkele persoonsgegevens die niet bedoeld zijn voor de uitvoering van een overeenkomst. Dit doen we aan de hand van een gerechtvaardigd belang of met jouw toestemming. Het gaat om de volgende gegevens.

Werkgerelateerde persoonsgegevens
Solliciteer je bij ons, dan slaan we gegevens van jou op. Denk aan je C.V., motivatiebrief en overige correspondentie. Gegevens van sollicitaties die wij niet in overleg bewaren zullen we na 2 maanden verwijderen.

Cookies
Enkele van de hiervoor genoemde persoonsgegevens in combinatie met de door ons geplaatste cookies maken het voor ons mogelijk om te bekijken hoe jij onze website en diensten gebruikt en waar jouw interesses liggen. Zo kunnen we onze website en dienstverlening beter maken. De toestemming die je hebt gegeven voor het plaatsen van cookies zijn op elk moment weer in te trekken.

Serverlogs
Maak je gebruik van onze diensten, dan bewaren wij in zogenaamde serverlogs automatisch enkele gegevens over je verbinding met onze servers. Denk aan je IP-adres, browserversie, en het tijdstip van je bezoek. De gegevens in deze logs gebruiken wij om fouten op onze systemen op te lossen en personen op te sporen die ons netwerk in gevaar brengen om hier vervolgens maatregelen tegen te treffen.

Overige persoonsgegevens
Het komt wel eens voor dat we via supporttickets, socialmediaberichten of via e-mailberichten aanvullende persoonsgegevens toegestuurd krijgen waar we niet om gevraagd hebben. Hebben we deze persoonsgegevens niet nodig om je verder te helpen, dan zullen wij deze waar mogelijk verwijderen.

Doeleinden van de gegevensverwerking
Wij verwerken je persoonsgegevens natuurlijk niet zonder reden maar hebben ze onder meer nodig voor:

1. het verlenen van toegang tot onze diensten, zodat je bijvoorbeeld kan inloggen in onze support omgeving;
2. het bewaren van de door jou ingestelde voorkeuren;
3. het aangaan en uitvoeren van jouw overeenkomst met ons, zodat we weten op welke diensten jij recht hebt;
4. het opnemen van contact voor overleg of ondersteuning;
5. het behandelen van je support verzoek of klacht;
6. het beveiligen van onze diensten en het bestrijden van fraude;
7. het behandelen van reacties op onze vacatures;
8. het verkrijgen van inzicht in het gebruik van onze website en/of applicaties;
9. het verbeteren en evalueren van onze diensten;

Wij gebruiken jouw gegevens niet voor andere doeleinden tenzij wij hier wettelijk toe verplicht zijn.

Persoonsgegevens en derde partijen:

Wij delen jouw gegevens enkel in de volgende gevallen met derde partijen:

1. Voor het verlenen of uitvoeren van onze diensten. Bijvoorbeeld het gebruik van een payment provider.
2. Voor het uitvoeren van een wettelijke verplichting.
3. Voor domeinregistraties. Een beperkt aantal gegevens zullen worden opgenomen in een WHOIS database.

Privacyrechten
Als klant en gebruiker van onze diensten heb je een aantal privacyrechten.
Daartoe behoren onder andere:

1. Het recht op inzage, correctie en verwijdering van jouw persoonsgegevens.
2. Het opschorten van of het bezwaar maken tegen verwerking van jouw gegevens.

In bovenstaande gevallen willen we je vragen contact op te nemen met support@isset.nl zodat we een en ander naar behoren met je kunnen regelen.

Identificatie
Om zeker te weten dat wij te maken hebben met de juiste persoon kunnen wij je vragen je te identificeren. Meestal vragen wij daarbij niet om een foto van je identiteitsbewijs maar vragen wij je per e-mail om bevestiging. Ook kan het voorkomen dat we jou vragen om een collega te laten bevestigen dat wij contact hebben met de juiste persoon.

Datalekkenprotocol
Wij nemen maatregelen die betrekking hebben op het voorkomen van datalekken. Behalve technische maatregelen op onze infrastructuur en voorzieningen betreffen dit ook fysieke maatregelen. We selecteren zorgvuldig onze leveranciers en hebben natuurlijk contractuele afspraken met onze medewerkers.

In geval van een datalek hebben wij procedures opgesteld welke beschrijven welke handelingen wij moeten uitvoeren. De hoogste prioriteit na het ontdekken van een datalek is het dichten van het lek.

Gaat het om gegevens van onze directe relates doen wij een melding bij de Autoriteit Persoonsgegevens, tenzij het onwaarschijnlijk is dat de inbreuk in verband met persoonsgegevens een risico inhoudt voor betrokkenen.

Er hoeft geen melding te worden gedaan als de persoonsgegevens onbegrijpelijk zijn gemaakt voor onbevoegden, bijvoorbeeld doordat versleuteling toegepast is; •Wij beschermingsmaatregelen heeft genomen die ertoe leiden dat het hoge risico van het datalek zich waarschijnlijk niet meer zal voordoen; •de melding aan de betrokkenen onevenredig veel inspanningen vergt. In dat geval zal Isset B.V. een openbare mededeling of soortgelijke doeltreffende melding doen van het datalek.

Zijn wij enkel de verwerker van de gegevens dan zullen wij onze klant informeren over het datalek zodat deze kan voldoen aan de wettelijke verplichtingen.

Contact
Mocht je vragen hebben over deze Privacy voorwaarden of de verwerking van persoonsgegevens door Isset B.V., dan kun je contact opnemen via info@isset.nl Per post zijn wij ook bereikbaar: Isset B.V., Joop van den Endeplein 1, 1217WJ Hilversum o.v.v. ‘persoonsgegevens’. Deze contactgegevens gelden eveneens voor verzoeken om de rechten van betrokkenen uit te oefenen.

Overig
Wij behouden het recht voor om deze Privacy voorwaarden te wijzigen. De actuele versie van deze Privacy voorwaarden is telkens eenvoudig raadpleegbaar via de Website. Isset B.V. adviseert u dan ook om regelmatig op deze pagina te kijken of er veranderingen zijn doorgevoerd.

Deze Privacy voorwaarden zijn het laatst gewijzigd op 14 mei 2018.